Regulamin konkursu na logotyp Latającej Szkoły

I.ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Latająca Szkoła sp z oo, reprezentowana przez prezesa, Agatę Dutkowską zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na LOGOTYP.
 2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Latającej Szkoły i będzie przeznaczony do celów promocyjnych, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności umieszczony będzie na kartach, zeszytach i innych materiałach drukowanych Organizatora.

II.UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie projektu na adres: agata@latajacaszkola.pl
 3. Uczestnik może przesłać dowolną ilość prac.
 4. Uczestnik proszony jest o wstępne oszacowanie wysokości swojego honorarium

III. FORMA

Projekt wykonany w wersji kolorowej (dopuszczalne jest użycie maksimum 4 kolorów) i/lub czarno-białej, w rozdzielczości przynajmniej 300 dpi może być dostarczony cyfrowo jako plik pdf, jpg, png itp.

IV. OCENA PRAC

 1. Kryteria oceny prac to walory artystyczne, użytkowe, komunikatywność, wyrazistość i czytelność.
 2. Oceny dokona Agata Dutkowska, decyzja będzie ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, ale zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu.
 3. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

V. TERMIN SKŁADANIA PRAC

 1. Prace konkursowe należy przesłać lub do dnia 30 listopada 2018 r. na adres: agata@latajacaszkola.pl
 1. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 8 grudnia 2018.
 2. Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie internetowej www.latajacaszkola.pl
 3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani mailowo.

VII. NAGRODA

 1. Nagrodą główną jest podpisanie umowy o wykonanie logotypu oraz księgi znaku i przekazanie autorskich praw majątkowych. Wynagrodzenie zostanie ustalone w trakcie negocjacji, wzięte zostaną pod uwagę oczekiwania autora. Ponadto Organizator zobowiązuje się do promowania osoby autor/ki w sposób ustalony przez obie strony poprzez kanały informacyjne Latającej Szkoły (newsletter, strona www, social media)
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich,  w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
 2. W celu promocji konkursu Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.
 3. Autor/ka pracy wybranej przez Organizatora do ostatecznej realizacji w umowie, o której mowa w pkt. VII ppkt. 1 niniejszego regulaminu zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:

a) wyłączne używanie i wykorzystywanie znaku graficznego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora,

b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c) rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,

d) publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp

w czasie i miejscu przez siebie wybranym,

e) wprowadzanie projektu do pamięci komputera i umieszczenie w sieci.

f) nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz, przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
 3. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.