Regulamin Zlotu 2017

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

NA ZLOT LATAJĄCEJ SZKOŁY 2017

§1 Przedmiot Regulaminu

 1. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad zakupu biletu/ów na wydarzenie zwane „ZLOT Latającej Szkoły 2017”.
 2. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Ekobilet dostępnej pod adresem www.ekobilet.pl i wymaga zaakceptowania regulaminu tej platformy.

§2 Definicje pojęć użytych w Regulaminie

 1. „ZLOT” – wydarzenie organizowane przez Organizatora, które odbędzie się w dniach 20 – 22 stycznia 2017 roku w Krakowie, którego program dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.latajacaszkola.pl/zlot-2017;
 2. „Organizator” – Agata Dutkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Dutkowska Latająca Szkoła z siedzibą w Gdyni przy ul. Warszawskiej 56/7 (kod: 81-309), posiadająca NIP: 6762154058;
 3. „Sprzedawca” – Anna Królikowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BAJLA Anna Królikowska z siedzibą w Rudniku nad Sanem przy ul. Wałowej 39 (kod: 37-420), adres do doręczeń: Sigma sp. z o.o., ul. Borkowska 27e/3, 30-438 Kraków, posiadająca NIP: 6020049308;
 4. „Bilet” – to dowód zawarcia w formie elektronicznej pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą umowy uprawniającej do uczestnictwa w ZLOCIE. Ceny Biletów dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.latajacaszkola.pl/zlot-2017;
 5. „Regulamin” – niniejszy Regulamin;
 6. „Nabywca” – osoba, która dokonuje w formie elektronicznej zakupu Biletu i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. W przypadku gdy zakup Biletu dokonywany jest na rzecz innej osoby niż Nabywca, tj. w przypadku gdy Uczestnikiem będzie inna osoba niż Nabywca, Nabywca zobowiązany jest przekazać treść Regulaminu Uczestnikowi i zapewnić, że Uczestnik akceptuje treść Regulaminu.
 7. „Uczestnik” – osoba, która będzie brała udział w ZLOCIE na podstawie Biletu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu;

§3 Uczestnictwo w ZLOCIE

 1. Do uczestnictwa w ZLOCIE uprawnia Bilet. Zakres świadczeń jest uzależniony od rodzaju kupionego Biletu.
 2. Nabywcy mają do wyboru dwa rodzaje biletów:  Bilet na Galę oraz Bilet na cały ZLOT, a dodatkowo także możliwość zakupu biletu na Poranek Przyjemności.
 3. Informacje o ilości dostępnych Biletów znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.latajacaszkola.pl/zlot-2017.

§4 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą następuje po zaakceptowaniu Regulaminu oraz wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu regulaminu portalu www.ekobilet.pl.
 2. Sposoby złożenia zamówienia na Bilet, płatności za Bilet oraz dostawy Biletu i jego realizacji, określa regulamin portalu www.ekobilet.pl.
 1. Aby uczestniczyć w ZLOCIE, należy przy wejściu na każdą część ZLOTu posiadać wydrukowany Bilet.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku, sprzedaż biletów zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Nabywca nie otrzymuje po zakupie paragonu. Na życzenie Nabywca może otrzymać rachunek za zakupione Bilety.

§6 Po zakupie biletu

 1. Po zakupie, Nabywca nie ma możliwości zamiany biletu droższego na tańszy. Istnieje możliwość zamiany biletu tańszego na droższy, w miarę dostępności miejsc, po dokonaniu wpłaty różnicy w cenie na konto Sprzedawcy.
 2. Sprzedaż biletów w systemie ekobilet.pl kończy się po wyczerpaniu miejsc na ZLOT, najpóźniej w dniu [] stycznia 2017 roku.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, Nabywca nie ma możliwości dokonania zwrotu zakupionego Biletu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z ZLOCie, Nabywca może znaleźć osobę, która odkupi od niego Bilet, za pośrednictwem grupy na portalu Facebook o nazwie „Uczestniczki ZLOTu Poznajmy się”.
 4. Sprzedawca i Organizator zastrzegają sobie możliwość zmiany programu ZLOTu w zakresie osób prelegentek w POP UP SCHOLL i na GALI w przypadkach losowych, niezależnych od Sprzedawcy i Organizatora, w szczególności w przypadku choroby prelegentki.
 5. W razie odwołania wykładu prelegentki, którą Uczestnik wybrał w ramach swojego uczestnictwa w POP UP SCHOOL, Organizator zapewni wykład innej prelegentki, o porównywalnym doświadczeniu biznesowym i równie inspirującej osobowości. W takim przypadku Uczestnik może według swego wyboru: uczestniczyć  w wyżej wymienionym wykładzie zastępczym, uczestniczyć w innym wykładzie POP UP SCHOOL lub żądać zwrotu odpowiedniej części ceny za ZLOT. W razie odwołania wystąpienia prelegentki na GALI, Uczestnik nie ma prawa żądania zwrotu części ceny Biletu, jeżeli odwołane wystąpienia stanowią nie więcej niż 20% programu GALI.

§7 Utrwalanie przebiegu ZLOTu

 1. Organizator i Sprzedawca mają prawo do utrwalenia przebiegu ZLOTu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Każdy Nabywca Biletu i każdy Uczestnik ZLOTu przyjmuje do wiadomości, że udział w ZLOCIE jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego głosu lub wizerunku w związku z uczestnictwem w ZLOCIE – dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora oraz Sprzedawcy.

§8 Reklamacje

 1. Warunki reklamacji związanych z procesem sprzedaży Biletów określa regulamin portalu www.ekobilet.pl.
 2. Reklamacje związane z przebiegiem ZLOTu można zgłaszać Sprzzedawcy w formie mailowej na adres ania@bajla.pl w terminie 14 dni od zakończenia ZLOTu.
 3. Sprzedawca poinformuje Nabywcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie nastąpi w formie e-mail na adres poczty elektronicznej, z którego przesłano reklamację.

§9 Dane osobowe 

 1. Uzyskane przez Sprzedawcę dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w ZLOCIE oraz w celach marketingu własnego Sprzedawcy i Organizatora.
 2. Uczestnicy biorący udział w POP UP SCHOOL wyrażają odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od prelegentek.
 3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu oraz do zmian poprzez ich poprawienie,  uzupełnienie lub żądanie zaprzestania przetwarzania.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży Biletów należy kierować na adres mailowy ania@bajla.pl.
 2. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora www.latajacaszkola.pl/zlot-2017 oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2017 roku.