Regulamin SKLEPU
latajacaszkola.pl

§1

Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa warunki zawierania umów na odległość oraz sposób ich rozwiązywania a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest również do Przedsiębiorców i określa zasady zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym:  https://www.latajacaszkola.pl/sklep/
 2. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.latajacaszkola.pl/
 3. Sprzedawca – Latająca Szkoła Agata Dutkowska z siedzibą w Gdyni, przy ul. PCK 5/54, 81-621 Gdynia, NIP 6762154058
 4. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Platforma LAB – platforma edukacyjna, poprzez którą Sprzedawca umożliwia dostęp do treści cyfrowych, w szczególności w firmie LAB – laboratorium biznesowe.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Operator płatności – Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Świętego Marcina 73/6, kod pocztowy: 61-808.
 12. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Konto można założyć, przy składaniu zamówienia, poprzez oznaczenie odpowiedniego checkboxu.
 14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 15. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@latajacaszkola.pl b)pisemnie na adres: Latająca Szkoła Agata Dutkowska PCK 5/54, 81-621 Gdynia c) a także telefonicznie pod numerem: 697211079 w godz. 9-16 w dni robocze.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Santander Bank, PL 02 1090 2053 0000 0001 1415 6374

  §4

  Zagadnienia techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:a)urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową b)oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do świadczonych usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu i Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu i/lub Strony internetowej.
  4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu i/lub Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

  §5

  Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Sprzedawca za pomocą Sklepu oraz Strony internetowej świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
  2. Dostępne są następujące usługi: a) złożenie zamówienia w Sklepie na produkty cyfrowe (m.in.: ebooki, masterclassy, dostęp do platformy LAB, konsultacje, kursy online b) założenie Konta w Sklepie c) newsletter
  3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są usługami nieodpłatnymi i są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta można rozwiązać, usuwając konto, a umowę o newsletter poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3.

  §6

  Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Na Koncie są gromadzone i przechowywane dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zakupów.
  2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.
  3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.

  §7

  Zasady składania Zamówienia

  1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  2. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
   • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,  następnie przycisk „Przejdź do kasy”,
   • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (nie dotyczy produktów cyfrowych),
   • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
   • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
   • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób,
  3. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
   • przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz zaznaczyć pole “Utwórz konto”,przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
   • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
   • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w wybrany wcześniej sposób.
  4. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
  5. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.
  6. Zamówienia będą realizowane przez Sprzedawcę w sposób opisany w Sklepie, w szczególności w opisie Produktu.
  7. W przypadku produktów cyfrowych dostępnych w płatności jednorazowej (np. ebooki, masterclass etc.) zamówienie zostanie zrealizowane drogą emailową na podany w Formularzu zamówienia adres email w formie linka umożliwiającego pobranie treści cyfrowych. W razie braku wiadomości email z linkiem lub niedziałającego linku Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres email podany w §3 Regulaminu. Dzień wysyłki wiadomości email uważa się na chwilę dostarczenia Produktu.
  8. W przypadku Produktu dostępnego w modelu subskrypcyjnym (np. LAB) zamówienie zostanie zrealizowane poprzez stworzenie Klientowi konta na Platformie LAB, za pomocą którego Klient uzyska dostęp do treści cyfrowych na oznaczony czas. Pierwsze zalogowanie się Klienta do Platformy LAB uważa się za chwilę dostarczenia treści cyfrowych tam dostępnych.

  §8

  Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu, w przypadku Produktów niematerialnych – przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres emailowy,

  2. Klient może wybrać z następujących metod płatności:

   • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
   • karta debetowa,
   • karta kredytowa,
   • przelewy elektroniczne,
   • płatności mobilne, w tym BLIK
   • Paypal

  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.

  §9

  Wykonanie umowy sprzedaży

  1. W celu zakupu produktu lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:
   • wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
   • zaakceptować warunki Regulaminu,
   • kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
  2. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”,
   • przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia wraz z instrukcją, na jaki nr konta należy dokonać płatności.
   • przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty
   • Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  3. Z chwilą kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę” Umowę uważa się za zawartą.
  4. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.
  5. Klient oświadcza, że dane podane przez niego w Formularzu zamówienia są prawdziwe i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość co do podanych w Zamówieniu danych, o czym poinformuje Klienta telefonicznie lub mailowo na podane przez Klienta w Formularzu dane. Klient ma prawo wyjaśnienia zaistniałej sytuacji powodującej weryfikację danych, a Sprzedawca udzieli wyjaśnień w przypadku, gdy Klient skontaktuje się w tej sprawie ze Sprzedawcą.

  §10

  Reklamacje

  1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
  2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu
  3. Reklamacja powinna zawierać opis, czego dotyczy reklamacja oraz preferowany sposób jej rozwiązania.
  4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
  5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
  6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

  §11

  Prawo odstąpienia od umowy

  1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
   • Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utarci prawo odstąpienia od umowy;
   • Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
  4. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zawracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

  §12

  Sposoby rozwiązywania sporów

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. W sytuacji, gdy Klient będący Przedsiębiorcą, zawarł ze Sprzedawcą umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, a podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy..
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
   • do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  4. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  §13

  Dane osobowe i pliki Cookies

  Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.latajacaszkola.pl/polityka-prywatnosci/

  §14

  Prawa autorskie

  1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, w Sklepie a także newsletterze, a w szczególności treści wchodzące w skład Produktów są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy.
  2. Nieuprawnione rozpowszechnianie tych treści może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

  §15

  Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
  4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 27.01.2022.

  Przygotowane przez: legalnienaonlajnie.pl